logo dat

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Stichting D-A-T: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens de ondernemer die in opdracht van en/of ten behoeve van de deelnemer dagbesteding verzorgd;
 2. Deelnemer: de partij ten behoeve van wie Stichting D-A-T dagbesteding verzorgd;
 3. Contract: de tussen Stichting D-A-T en de deelnemer gesloten dagbesteding contract, waarin nader wordt omschreven welke dagbestedingstaken Stichting D-A-T ten behoeve van de deelnemer zal verrichten;
 4. PGB: het persoonsgebonden budget, zijnde een geldbedrag dat aan de deelnemer op grond van de AWBZ wordt toegekend en door de deelnemer of zijn/haar vertegenwoordiger wordt beheerd en kan worden aangewend om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals bij:
  Stichting D-A-T.
 5. Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van dagbestedingstaken, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordigers kunnen zijn:
  een verantwoordelijke (ouder of voogd) bewindvoerder of een gemachtigde.
 6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 7. Dagbestedingsplan: een document waarin periodiek de tussen Stichting D-A-T en de deelnemer gemaakte afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop en de mate waarin Stichting D-A-T dagbesteding zal verlenen.

Artikel 2:

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, contract en iedere andere (rechts)relatie tussen Stichting D-A-T enerzijds en de deelnemer anderzijds.
 2. Alle door Stichting D-A-T uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen ten aller tijde worden herroepen.
 3. Het contract tussen Stichting D-A-T enerzijds en de deelnemer anderzijds is te kwalificeren als een contract, als bedoeld in opdracht, indien en voor zover aan de deelnemer een bepaald PGB is toegekend waarmee de deelnemer de betreffende dagbesteding inkoopt bij Stichting D-A-T, dan wel dat Stichting D-A-T door de deelnemer of de vertegenwoordiger wordt ingeschakeld om ten behoeve van de deelnemer, dagbesteding te verlenen zonder dat hij/zij voorafgaand aan het sluiten van het contract nadrukkelijk aangeeft dat de deelnemer voor een vergoeding via de zorgverzekeraar c.q. op grond van de AWBZ in aanmerking komt. In dit laatste geval zijn niettemin deze voorwaarden onverkort van toepassing op de (rechts) verhouding tussen Stichting D-A-T en de deelnemer.
 4. In het contract moet wordt aangegeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten. Indien en voor zover de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding, die is toegekend op grond van een indicatiebesluit, wordt de overeenkomst ten aanzien van dergelijke dagbesteding aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van de indicatiebesluit, treedt Stichting D-A-T in overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger omtrent een eventuele voortzetting en van de tijdige aanvraag van een nieuwe indicatiebesluit. Bij gebreke van een dergelijk overleg wordt de dagbesteding, die na het verlopen van de indicatiebesluit wordt gecontinueerd, geacht in opdracht van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger te zijn verleend overeenkomstig het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eerste alinea.
 5. Eventuele afwijkingen, wijzigingen en aanpassing van het contract en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien en voor zover regels van overheidswege c.q. de zorgverzekeraar dat noodzakelijk maken alsook indien er sprake is van wijzigingen en/of aanpassingen die geen (of slechts in ondergeschikte mate) betrekking hebben op de kern van de door Stichting D-A-T te leveren prestatie (het verlenen van dagbesteding), is Stichting D-A-T in afwijking van hetgeen in de eerste volzin van dit artikel is is bepaald gerechtigd het contract en/of deze voorwaarden eenzijdig dienovereenkomstig te wijzigen en/of aan te vullen, in welk geval Stichting D-A-T de deelnemer zo spoedig mogelijk informeert over deze wijzigingen en/of aanvullingen.
 6. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen c.q. aanvullingen van meer dan ondergeschikte aard zijn, zullen partijen, in afwijking van hetgeen in het vorige artikellid is bepaald, tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.
 7. Stichting D-A-T is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming. Indien de deelnemer niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven de dagbesteding uit een PGB te (willen) financieren wordt de deelnemer geacht voor dergelijke voorzieningen niet in aanmerking te (willen of kunnen) komen. Het is nadrukkelijk niet de taak van Stichting D-A-T om ervoor te zorgen dat de deelnemer al dan niet een PGB verkrijgt, dat de bestedingen van/namens de deelnemer zowel qua hoogte als qua bestemming binnen dat PGB vallen en dat de deelnemer de besteding van het PGB naar behoren verantwoordt en kan verantwoorden.

Artikel 3:

Uitvoering van de overeenkomst:

 1. Stichting D-A-T zal het contract en het eventueel opgestelde dagbestedingsplan naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Een dagbestedingsplan wordt ook opgesteld voor zover in het contract is voorzien in de verlening van dagbesteding uit een PGB, doch uitsluitend indien beide partijen aangeven een dergelijk dagbestedingsplan in het specifieke geval wenselijk of noodzakelijk te vinden. De deelnemer zal aan het opstellen van dit dagbestedingsplan naar beste vermogen zijn/haar volle medewerking verlenen. Stichting D-A-T bespreekt het door haar opgestelde dagbestedingsplan met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger.
 3. Stichting D-A-T verleent de dagbesteding overeenkomst het dagbestedingsplan. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger wordt geacht hieraan zijn/haar toestemming te hebben verleend, tenzij hij/zij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Het dagbestedingsplan wordt regelmatig en in ieder geval na het verlopen van het indicatiebesluit geëvalueerd en kan zo nodig, na overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger, worden aangepast.
 4. Stichting D-A-T zal, mede ten behoeve van de financiële administratie van de deelnemer c.q. de zorgverzekeraar, een registratie bijhouden van de werkelijk bestede dagdelen welke door de deelnemer ziin bijgewoond.
 5. Stichting D-A-T streeft naar de inzet van vaste medewerkers per deelnemers.Bij ziekte of vakantie van de medewerker streeft zij naar de inzet van een andere bekende medewerker en tijdige berichtgeving hieromtrent. In situaties van overmacht en momenten dat het zorginhoudelijk niet verantwoord is derden in te zetten verkiest Stichting D-A-T er voor de dagbesteding op te schorten (c.q. af te zeggen). Een en ander geschiedt in goed overleg met de deelnemer c.q. vertegenwoordiger. Niettemin blijft Stichting D-A-T ter uitvoering van de dagbestedingstaken, het contract en/of de voorwaarden te allen tijde gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker en/of door derden.
 6. De deelnemer vrijwaart Stichting D-A-T voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van dagbestedingstaken, het contract en /of deze voorwaarden schade lijden en/of hebben geleden, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting D-A-T.
 7. Voor zover sprake is van een door de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger aan Stichting D-A-T nieuw verleende opdracht tot het verlenen van dagbesteding, legt Stichting D-A-T desgevraagd aan de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger verantwoording af omtrent de wijze waarop zij de dagbestedingstaken heeft uitgevoerd. Indien Stichting D-A-T bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de deelnemer gelden heeft uitgegeven, dan geeft zij daarvan desgevraagd eveneens rekening en verantwoording.
 8. Stichting D-A-T informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger over mogelijke wachttijden bij het niet tijdig kunnen uitvoeren van de geïndiceerde dagbesteding, met daarbij de mogelijkheden voor overbruggingsdagbesteding.
 9. Stichting D-A-T is te bereiken op werkdagen van 9.00 uur tot 15.30 uur. Niettemin zouden afwijkende begeleidingsmomenten kunnen worden afgesproken, indien dat in voorkomend geval gewenst en/of vereist zou zijn.

Artikel 4

Honorarium en onkostenvergoeding:

Stichting D-A-T is gerechtigd de met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger overeengekomen dagdeel tarieven ook na het sluiten van de overeenkomt te verhogen. (na voldoende motivering) Stichting D-A-T zal de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk voor herziening van haar prijzen hiervan op de hoogte stellen, althans indien en voor zover er sprake is van een contract van opdracht als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.