Meteen naar de inhoud
D-A-T Zorgt, Gentle Teaching en Triple C zijn onze manieren

De begeleider heeft de uiteindelijke regie maar bepaald samen met de medewerker wat het beste is en heeft daarbij een houding en bejegening naar de medewerker van respect en bepaalt in hoofdzaak wat er nodig is voor een medewerker om te ontwikkelen, zowel verbaal als non-verbaal.

Het perspectief van de begeleider en de wensen van de staan centraal. Samen nemen zij de regie met betrekking tot het ontwikkelen van medewerker/collega. De medewerker/collega moet de gelegenheid krijgen om aan te geven wat zijn of haar interesses zijn en wat hij/zij wil leren. Zij bepalen vervolgens samen de aanpak en de begeleider observeert of de medewerker volgt. Actief hulp opdringen werkt averechts en regelmatig overleg met de medewerker is daarom zeer belangrijk. De leidinggevende echter bepaalt de dagindeling van ieder individu, de begeleider verwerkt de ideeën en wensen van de medewerker in diens begeleidingsplan. Het stimuleren van initiatief, genomen door de medewerker, is daarbij essentieel.

De begeleider heeft een houding en bejegening naar de medewerker waarin het perspectief, dus de ideeën van de medewerker, als bron om te ontwikkelen wordt gevolgd zowel verbaal als non- verbaal.

De insteek is om de medewerker te stimuleren om uiteindelijk zelf de regie te laten nemen, uiteraard voor zover mogelijk.

Doordat er een hoge verantwoordelijkheid inzake de ontwikkeling en het persoonlijk welzijn van de medewerker is, is het belangrijk voor de begeleider om zich in te lezen in dossier en documentatie wanneer er sprake is van onvoldoende kennis.

-Gentle Teaching

Zoals eerder benoemd, leggen wij heel bewust de nadruk op het welzijn van onze medewerkers. Hun persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van sociale omgangsvormen zijn belangrijk, zo ook het hebben van werk plezier.
Bij Gentle Teaching staat gelijkwaardigheid voorop; de houding en het gedrag van de begeleiders wordt afgestemd op de houding en het gedrag van de medewerker.

Deze methode, herschreven door Pauwel van de Siepkamp*, is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Binnen deze methode staan actieve, aanhoudende en onvoorwaardelijke interacties centraal, welke de ontwikkeling stimuleren en de problematiek verminderen. In plaats van te kijken naar de beperkingen worden de mogelijkheden aangemoedigd en iedere vorm van straf wordt tot het minimum beperkt. De begeleider blijft niet afstandelijk omdat er gewerkt wordt aan een band in de vorm van hechting, welke normaal is binnen de ontwikkeling van kind tot volwassene.

Op die manier ontstaat er een uitwisseling en beloning van het positieve gedrag, terwijl het negatieve gedrag (voor zover mogelijk) genegeerd wordt. De normen die wij willen overdragen, zijn; solidariteit, warmte, zorg, waardering, acceptatie en respect. Met andere woorden; de begeleiding straalt veiligheid en geborgenheid uit. Elke interactie is van zichzelf reeds belonend.

* Pauwel van de Siepkamp werkte ruim 30 jaar in de gezondheidszorg, waarvan 13 jaar als leidinggevende binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag. Vanuit die ervaring is hij betrokken geraakt bij ‘Gentle teaching’ en geeft hij ruim 10 jaar zowel voorlichting als trainingen.

-Triple-C

Triple-C richt zich niet op het beheersen van probleemgedrag maar werkt aan herstel van het gewone leven. Professionals die om hen heen staan bouwen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Deze methode is ontstaan 1991 tijdens een behandelbespreking in de kamer Hans van Wouwe, orthopedagoog.

Het onderwerp van gesprek was de vastgelopen behandeling van een medewerker: wat is de juiste keuze in een situatie dat een team machteloos staat? Men kwam tot de ontdekking dat begeleiders samen met de medewerker in beweging moeten komen.

De ABC-driehoek van medewerker en Begeleider, die samen betekenisvolle Activiteiten ondernemen, werd de basis van behandeling en begeleiding. Tijdens een congres in Montpellier kreeg de methode een internationaal bruikbare naam: Triple-C. CCC staat voor cliënt, Coach en Competentie en is een behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedrag- en/of psychische problemen hebben.

Op basis van die relatie nemen medewerkers samen met de begeleiding deel aan het dagprogramma. Het zelfvertrouwen neemt toe en zij ontwikkelen competenties met een positief effect.

Met andere woorden; de begeleiding heeft een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met medewerkers, geeft een betekenisvolle daginvulling en legt vooral niet de focus op probleemgedrag.

Zaken waar wij de nadruk op leggen, passen niet voor de volle 100% binnen Triple-C maar wel binnen de kaders van onze missie. Triple-C is namelijk gedeeltelijk geneigd te ‘pushen’ om tot actie komen, ook waar dit niet altijd binnen de mogelijkheden van de medewerker ligt.

Als stichting hebben wij er voor gekozen om van deze methoden de taartpuntjes te pakken, die qua smaak de onze zijn en deze te mixen met D-A-T ‘Zorgt’.

Wat biedt D-A-T aan medewerkers?


• Veiligheid,
• Structuur,
• Regelmaat,
• Werkplezier,
• Leren,
• Recyclen,
• Sociale omgangsvormen,
• Een volledig dossier met alle noodzakelijke gegevens,
• Samen met jou maken we een zorgplan,
• Regelmatig evaluaties,
• Afwisseling in de werkzaamheden,
• Houden rekening met je mogelijkheden,
• Actief deelnemen aan de maatschappij,
• Regelmatig meegaan goederen ophalen,
• Samenwerken, met leidinggevende en collega’s,
• Werkervaring,
• Gereedschapskennis en materiaal kennis,
• Korte lijnen met ouders/verzorgers/begeleiding.

Welke werkzaamheden doen we bij D-A-T?


• Repareren van computers,
• installeren van programma’s, Indien interesse.,
• Nakijken van computers, Indien interesse,
• Indien mogelijk repareren van allerhande elektrische apparatuur (geen koelapparaten),
• Veilig werken,
• Het ophalen van computers, goederen, etc.

D-A-T staat in de maatschappij.

D-A-T besteedt middels nevenactiviteiten veel aandacht en tijd aan betrokkenheid binnen onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk om niet alleen met gemeente en bedrijven samen te werken, maar zeker ook met de maatschappelijke instellingen en inwoners van Den Haag. Hier volgen een aantal zaken waaruit blijkt hoe wij dit streven in praktijk brengen.

MSS (Maatschappelijk Steun Systeem)

Een netwerk van personen en organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen. Gezamenlijke missie hierbij is draagvlak, kennis en mogelijkheden vergroten ter participatie van kwetsbare burgers. De Haagse Werktafels is een gestructureerd overleg binnen het MMS, met als doel passende dagbesteding te vinden voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de maatschappij.

Capabel Taal/Holding

Op jaarbasis hebben wij plaats voor een tiental stagiairs van Capabel Taal. CT is een door het Ministerie van SZW erkende organisatie die sinds de ‘Wet Inburgering 2007’ zorgopleidingen op niveau 2 en 3 biedt, gericht op inburgering en daarom specifiek voor anderstaligen. Wij dragen op deze manier een steentje bij aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt en het betekent voor Stichting DAT extra mensen op de werkvloer. Alles ten behoeve van de medewerkers.

Den Haag DOET

www.denhaagdoet.nl

Zij bemiddelen tussen professionals en vrijwilligers, op basis van vraag en aanbod.
Wij als stichting bieden werk- en leerplaatsen aan vrijwilligers. Iedereen die affiniteit heeft met onze doelgroep kan hier aan de slag. Er zijn functies in de techniek, de administratie en het creatieve onderdeel. Uiteraard zijn mensen met een beperking en/of welke willen (re)integreren meer dan welkom in ons team!

ROC Mondriaan en Haagse/Leidse Hogescholen

D-A-T bied jaarlijks een stageplaats aan een aantal studenten uit het reguliere onderwijs, welke een opleiding volgen op MBO- of HBO niveau.

Savantis en Calibris

Zij zijn erkende opleidingspartners voor praktijkopleiding in de sector zorg & welzijn. Van beide hebben wij een kwalificatie als erkend leerbedrijf.